Lộ trình cắt giảm quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công an

06/06/2023 09:10 AM

Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công an.

Theo đó, cắt giảm, đơn giản hóa quy định trong lĩnh vực quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phòng cháy, chữa cháy, cụ thể như sau:

Lộ trình cắt giảm quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công an

Lộ trình cắt giảm quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công an (Hình từ internet)

Cắt giảm quy định lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

(1) Nhóm thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.003204); Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) (mà TTHC: 2.001478); Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) (mã TTHC: 2.000569).

* Nội dung phương án đơn giản hóa

- Nội dung 1: Bãi bỏ quy định yêu cầu nộp “Bản sao hợp lệ một trong các loại văn bản sau đây: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; và bổ sung quy định này trong văn bản đề nghị của tổ chức cung cấp thông tin cơ bản về các loại giấy chứng nhận nêu trên (sửa đổi, bổ sung Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) để có cơ sở kiểm tra, đối chiếu.

- Nội dung 2: Bãi bỏ quy định nộp “Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa”; trừ biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền lập của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Nội dung 3: Bãi bỏ yêu cầu nộp Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh (là công dân Việt Nam); bãi bỏ quy định nộp kèm bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài).

- Nội dung 4: Tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 19, Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung “Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh” (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(2) Nhóm thủ tục hành chính: Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.003176); Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 2.001402); Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện) (mã TTHC: 2.000556); Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 2.001531); Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 2.001551); Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện ở cấp huyện) (mã TTHC: 2.000485).

* Nội dung phương án đơn giản hóa

- Nội dung 1: Bổ sung các thông tin về giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đã được cấp trong “Văn bản đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh” (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP. Đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự bản giấy theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP thì yêu cầu nộp bản giấy để thu hồi khi thực hiện thủ tục cấp đổi.

- Nội dung 2: Bãi bỏ yêu cầu nộp Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp của người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự đối với cơ sở kinh doanh (là công dân Việt Nam); bãi bỏ quy định nộp kèm bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam (đối với người nước ngoài) trong trường hợp thay đổi người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh.

- Nội dung 3: Bổ sung quy định về trả kết quả điện tử được ký số xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, khi đó, bãi bỏ thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi bị mất và thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự khi bị hư hỏng.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 14, Điều 21 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung “Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh” (Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP).

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(3) Điều kiện về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ

* Nội dung phương án đơn giản hóa

Bãi bỏ quy định người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải có hộ khẩu thường trú ít nhất 05 năm tại xã, phường, thị trấn nơi đăng ký địa điểm kinh doanh.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(4) Về chế độ thông tin báo cáo

* Nội dung phương án đơn giản hóa: Thực hiện chế độ báo cáo bằng phương thức điện tử; quy định cụ thể thời gian chốt số liệu báo cáo.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư 42/2017/TT-BCA.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(5) Sửa đổi về quy định khác để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

* Nội dung phương án đơn giản hóa

Rà soát, bãi bỏ cụm từ “hộ khẩu”, thay thế cụm từ “Chỗ ở hiện nay” bằng cụm từ “Nơi ở hiện tại” quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CPThông tư 42/2017/TT-BCA.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi các biểu mẫu số 01, 02, 03, 04 ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung Điều 9, Điều 10, Điều 19 và Điều 32 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

Cắt giảm quy định lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

(i) Nhóm thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.009887); Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.009896).

* Nội dung phương án đơn giản hóa

- Nội dung 1: Bãi bỏ quy định nộp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy của đơn vị tư vấn thiết kế về phòng cháy và chữa cháy.

- Nội dung 2: Bãi bỏ quy định nộp bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế, văn bản thẩm duyệt thiết kế, hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy trước đó.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(ii) Nhóm thủ tục: Phê duyệt Phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.003217); Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (thực hiện tại cấp huyện) (mã TTHC: 1.009908).

* Nội dung phương án đơn giản hóa

Sửa đổi, bổ sung quy định nộp “02 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có)” thành “01 bản phương án chữa cháy của cơ sở đã được người có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án ký tên, đóng dấu (nếu có)”.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(iii) Nhóm thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp tỉnh) (mà TTHC: 1.009899); Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) (thực hiện tại cấp huyện) (mã TTHC: 1.009911).

* Nội dung phương án đơn giản hóa

- Nội dung 1: Bãi bỏ quy định nộp Bản sao chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thể hiện rõ việc tổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động kinh doanh hoặc vận tải hàng hóa nguy hiểm.

- Nội dung 2: Bãi bỏ quy định “Người được cơ quan cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng”. Bổ sung thông tin về ủy quyền hoặc giới thiệu người đến nộp hồ sơ trong văn bản đề nghị (mẫu PC02); thay thế việc xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu bằng định danh điện tử.

- Nội dung 3: Tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 6 Điều 9 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung mẫu PC02 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(iv) Nhóm thủ tục hành chính: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.003024); Cấp đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.003007); Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 2.001773); Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 3.000023).

* Phương án đơn giản hóa

- Nội dung 1: Bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hợp đồng thuê địa điểm hoạt động”; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với thành phần hồ sơ này; bổ sung thông tin khai báo về địa điểm hoạt động vào “Văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy theo Mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP”.

- Nội dung 2: Bãi bỏ thành phần hồ sơ là “Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy, chữa cháy của người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật”.

- Nội dung 3: Bãi bỏ thành phần hồ sơ “kèm theo Chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy, chữa cháy, quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động của từng cá nhân”; bổ sung thông tin của chứng chỉ, quyết định, hợp đồng lao động vào bảng tổng hợp danh sách cá nhân.

- Nội dung 4: Bãi bỏ quy định “Người được cơ quan, tổ chức cử đến liên hệ nộp hồ sơ phải có Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền, xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng”. Bổ sung thông tin về ủy quyền hoặc giới thiệu người nộp hồ sơ trong văn bản đề nghị (mẫu PC33); thay thế việc xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu bằng định danh điện tử.

- Nội dung 5: Tái cấu trúc thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Sửa đổi, bổ sung mẫu số PC33 ban hành kèm theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(v) Nhóm thủ tục hành chính: Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp trung ương) (mã TTHC: 1.002985); Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (thực hiện tại cấp tỉnh) (mã TTHC: 1.003470)

* Nội dung phương án đơn giản hóa: Bãi bỏ giấy báo mất có xác nhận của cơ quan Công an nơi bị mất Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 45 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

(vi) Đơn giản hóa về điều kiện hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

* Phương án đơn giản hóa

Điều kiện đối với cơ sở kinh doanh về tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy và điều kiện đối với cơ sở kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy: bãi bỏ quy định “có địa điểm hoạt động”.

* Kiến nghị thực thi

- Sửa đổi, bổ sung điểm a và d khoản 3 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

- Lộ trình thực hiện: Năm 2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 18,654

TIN TỨC LIÊN QUAN

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079