Các khoản phí, lệ phí dự kiến giảm 50% từ ngày 01/7/2024

30/05/2024 08:11 AM

Trong các khoản phí, lệ phí được Bộ Tài chính đề xuất giảm thì có các khoản dự kiến sẽ giảm ở mức 50% so với mức thu hiện hành.

Các khoản phí, lệ phí dự kiến giảm 50% từ ngày 01/7/2024

Các khoản phí, lệ phí dự kiến giảm 50% từ ngày 01/7/2024 (Hình từ Internet)

Các khoản phí, lệ phí dự kiến giảm 50% từ ngày 01/7/2024

Trong danh sách 36 khoản phí, lệ phí đề xuất sẽ giảm nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì có các khoản phí, lệ phí dự kiến sẽ giảm 50% so với quy định hiện hành, cụ thể như sau:

(1) Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng (Điểm a Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC)

(2) Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Điểm b Mục 1 Biểu mức thu lệ phí tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 150/2016/TT-BTC)

(3) Lệ phí cấp chứng nhận (chứng chỉ) năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân (Khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC)

(4) Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BTC)

(5) Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở); Phí thẩm định dự toán xây dựng (Biểu mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng ban hành kèm theo Thông tư 27/2023/TT-BTC)

(6) Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (Khoản 1 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC)

(7) Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (Khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC)

(8) Phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán (Biểu mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 25/2022/TT-BTC)

(Không áp dụng: Lệ phí cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận (chứng chỉ) hành nghề chứng khoán cho cá nhân hành nghề chứng khoán tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán; Phí giám sát hoạt động chứng khoán)

(9) Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản (Khoản 1 Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC)

(10) Lệ phí cấp phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (Khoản 2 Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC)

(11) Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh (Khoản 3 Điều 4 Thông tư 214/2016/TT-BTC)

(12) Phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại đối với chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân: Điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC

(bao gồm: khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh và các khu vực khác)

(13) Lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá (Điểm d khoản 1 Điều 4 Thông tư 168/2016/TT-BTC)

(bao gồm: khu vực thành phố trực thuộc trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh và các khu vực khác)

(14) Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài (Khoản 2 Điều 4 Thông tư 232/2016/TT-BTC)

(15) Lệ phí sở hữu công nghiệp (Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 263/2016/TT-BTC)

(16) Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài (Mục 1 Biểu mức thu tại Điều 4 Thông tư 259/2016/TT-BTC)

(17) Phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước (Điều 4 Thông tư 259/2016/TT-BTC)

(18) Lệ phí cấp văn bằng bảo hộ, cấp chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp (Điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC)

(19) Lệ phí nộp đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ (Điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC)

(20) Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề đại diện sở hữu công nghiệp, công bố, đăng bạ đại diện sở hữu công nghiệp (Điểm 3 Mục I Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp ban hành kèm theo Thông tư 207/2016/TT-BTC)

(21) Phí giải quyết yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Điểm a khoản 2 Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BTC)

(22) Phí thẩm định hồ sơ hưởng miễn trừ trong giải quyết vụ việc cạnh tranh (Điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 58/2020/TT-BTC)

(23) Phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (Biểu phí kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy ban hành kèm theo Thông tư 02/2021/TT-BTC)

(24) Phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy (Điều 5 Thông tư 258/2016/TT-BTC)

(25) Lệ phí cấp Căn cước công dân (Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC)

(26) Phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt (Điều 3 Thông tư 295/2016/TT-BTC)

(27) Phí trong chăn nuôi (Biểu mức thu phí trong chăn nuôi ban hành kèm theo Thông tư 24/2021/TT-BTC)

(28) Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu (Điểm 1 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 101/2020/TT-BTC)

(29) Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y (Điểm 2 Mục I Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 101/2020/TT-BTC)

(30) Phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm) (Điểm 1.4 Mục III Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y ban hành kèm theo Thông tư 101/2020/TT-BTC)

(31) Lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng (Khoản 3 Điều 1 Thông tư 36/2022/TT-BTC)

(32) Phí trình báo đường thủy nội địa (Điểm 3 khoản 1 Điều 4 Thông tư 248/2016/TT-BTC)

Thời hạn áp dụng: Từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

Lưu ý:

- Trong trường hợp các khoản phí, lệ phí nêu trên sử dụng dịch vụ công trực tuyến được quy định mức thu phí, lệ phí tại Thông tư 63/2023/TT-BTC thì sẽ thực hiện nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tại Thông tư 63/2023/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2025 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

Xem toàn văn Dự thảo Thông tư tại đây.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,396

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079