Nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024

18/06/2024 09:29 AM

Sau đây là một số nội dung trong Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024 được ban hành kèm theo Quyết định 804/QĐ-TCT ngày 11/6/2024.

Nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024

Nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024 (Hình từ Internet)

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành Quyết định 804/QĐ-TCT ngày 11/6/2024 về Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024.

Nội dung Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024

Theo đó, nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch Chuyển đổi số của Tổng cục Thuế năm 2024 ban hành kèm theo Quyết định 804/QĐ-TCT ngày 11/6/2024 như sau:

* Mục tiêu

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định 1484/QĐ-BTC ngày 27/7/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó đảm bảo: (1) Cung cấp các dịch vụ số trong lĩnh vực thuế có chất lượng phục vụ xã hội; (2) Vận hành tối ưu hoạt động của Tổng cục Thuế; (3) Huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; (4) Các mục tiêu phát sinh do Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Tài chính giao trong các năm tiếp theo.

Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số của Tổng cục Thuế đảm bảo phù hợp với năm 2024, năm “Phát triển kinh tế số với 04 trụ cột công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững” theo thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

* Nhiệm vụ, giải pháp 

** Nhận thức số

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung, chính sách pháp luật để nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức thuế, người nộp thuế về Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số; các hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Tổng cục Thuế; hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (thông qua nhiều hình thức như đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử, tổ chức các hội thảo hội nghị chuyên đề để phổ biến kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số hoặc thông qua nhiều hoạt động xã hội hóa khác).

- Xây dựng chuyên mục/Tin bài về chuyển đổi số trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan thuế và tuyên truyền hoạt động chuyển đổi số của ngành thuế trên các Trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương các tỉnh/thành phố.

** Thể chế số

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý thuế đảm bảo quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh từ nền kinh tế số, kinh tế chia sẻ, sản xuất thông minh, giao dịch xuyên biên giới. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ sở pháp lý tại Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 và các Luật thuế GTGT, TNDN, Thông tư giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

- Rà soát, tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý thuế nhằm đảm bảo ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả, đồng bộ với thời gian có hiệu lực của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

** Hạ tầng số

- Triển khai thay thế trang thiết bị, dịch vụ CNTT năm 2024 đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng nghiệp vụ như Dịch vụ thuế điện tử; ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; hệ thống kiểm thử, đào tạo vùng Internal; hệ thống kiểm thử CSDL TMS; hoàn thiện triển khai hạ tầng CNTT tại TTDL chính và TTDL dự phòng đáp ứng mở rộng và thay thế các thiết bị hết hao mòn, không sử dụng được, hiệu năng không đáp ứng nhu cầu.

- Triển khai hạ tầng cho Dịch vụ thuế điện tử, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại TTDL chính và TTDL dự phòng, kiểm thử đào tạo tại vùng internal, kiểm thử đào tạo CSDL TMS.

- Phát triển ứng dụng các công nghệ mạng (5G/6G) trong việc cung cấp các dịch vụ trên nền tảng ứng dụng di động. Phát triển hạ tầng Internet vạn vật (IoT) và các công nghệ số mới trong xây dựng các ứng dụng phục vụ công tác quản lý thuế.

** Dữ liệu số

Tiếp tục triển khai phối hợp kết nối trao đổi thông tin và khai thác dữ liệu với các đơn vị, bộ ngành (Bộ Công thương, Bộ TTTT,...) theo kế hoạch kết nối sau khi Tổng cục hoàn thiện văn bản thỏa thuận, hợp tác giữa các bên.

Xác định các nội dung phát triển dữ liệu số của cơ quan trong đó ưu tiên xây dựng, sử dụng các cơ sở dữ liệu dùng chung, khai thác triệt để thông tin, dữ liệu đã có từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; Mở dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở của các cơ quan nhà nước để phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thực hiện triển khai các dự án đã xây dựng trong năm 2023 khi được Bộ Tài chính phê duyệt.

** Nền tảng số

- Thực hiện xây dựng hệ thống phần mềm kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung và trao đổi thông tin với các đơn vị bên ngoài trong năm 2024.

- Nghiên cứu xây dựng Dự án xây dựng phần mềm Quản lý thuế tích hợp, tập trung đáp ứng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ trên nền tảng kiến trúc hiện đại, ứng dụng công nghệ mới về trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, dữ liệu lớn...

** Nhân lực số

Xây dựng kế hoạch và triển khai các hình thức phổ biến kiến thức cho lãnh đạo, công chức, viên chức về chuyển đổi số, Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số phù hợp với hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính và tình hình thực tế tại Tổng cục Thuế thông qua các hội thảo, hội nghị, cuộc họp, các cuộc thi tìm hiểu, đăng tải tài liệu trên các trang thông tin điện tử...

Xây dựng, triển khai kế hoạch bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho công chức viên chức ngành Thuế.

Nghiên cứu thành lập bộ phận xây dựng, thu thập, xử lý thông tin tích hợp người nộp thuế tại Tổng cục Thuế, thiết lập cơ chế thu thập và xử lý thông tin tự động phục vụ cho việc khai thác dữ liệu người nộp thuế trong toàn ngành Thuế.

Tập trung đào tạo một số chuyên gia quản lý thuế hiện đại theo nhóm ngành kinh tế để hỗ trợ triển khai các quy trình nghiệp vụ mới cũng như triển khai các dịch vụ điện tử và hướng tới tự động hóa công tác quản lý.

** An toàn thông tin mạng

- Duy trì việc theo dõi giám sát ATTT mạng 24/7 phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ tấn công vào hệ thống.

- Tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch các nội dung công việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật về an toàn bảo mật, sao lưu, lưu trữ.

** Chính phủ số

- Tiếp tục triển khai mở rộng hệ thống thuế điện tử: khai thuế, nộp thuế điện tử, nộp thuế đất đai, hộ cá nhân điện tử, khai, nộp điện tử lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, hoàn thuế điện tử, đăng ký thuế điện tử.

- Triển khai các dịch vụ điện tử cung cấp cho người nộp thuế; Kết nối với các hệ thống liên quan đáp ứng dịch vụ công một phần, toàn trình và các chương trình liên quan đến chính phủ điện tử của Bộ Tài chính, Bộ TTTT và Văn phòng chính phủ.

** Kinh tế số và Xã hội số

- Tiếp tục hoàn thiện ứng dụng quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng việc quản lý rủi ro, thanh tra kiểm tra.

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung về ứng dụng quản lý tem điện tử đáp ứng yêu cầu quản lý và các nghiệp vụ vướng mắc phát sinh.

* Giải pháp

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ số vào triển khai chuyển đổi số trong ngành Thuế.

Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CNTT, an toàn an ninh mạng phù hợp với yêu cầu phát triển của công cuộc chuyển đổi số của ngành.

Xem thêm tại Quyết định 804/QĐ-TCT ban hành ngày 11/6/2024.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 650

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079