Văn bản nổi bật tuần 34 năm 2023

28/08/2023 15:26 PM

Ngưng hiệu lực một số quy định cấm cho vay tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN ; NHNN giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN ; Cách tính thời hạn trong hoạt động sở hữu công nghiệp... là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 21/8 - 27/8/2023.

Ngưng hiệu lực một số quy định cấm cho vay tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN

Ngày 23/8/2023, Thống đốc NHNN ban hành Thông tư 10/2023/TT-NHNN ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được bổ sung bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN ).

Theo đó, ngưng hiệu lực thi hành khoản 8, 9 và 10 Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN (được bổ sung bởi Thông tư 06/2023/TT-NHNN ) về những nhu cầu vốn mà tổ chức tín dụng không được cho vay gồm:

- Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

- Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

- Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Khách hàng đã ứng vốn của chính khách hàng để thanh toán, chi trả chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh, mà các chi phí thực hiện dự án hoạt động kinh doanh này phát sinh dưới 12 tháng tính đến thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay;

+ Các chi phí đã thanh toán, chi trả bằng vốn của chính khách hàng nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh là các chi phí có sử dụng nguồn vốn vay của tổ chức tín dụng theo phương án sử dụng vốn đã gửi tổ chức tín dụng để được xem xét cho vay trung, dài hạn nhằm thực hiện dự án hoạt động kinh doanh đó.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư 10/2023/TT-NHNN .

Thông tư 10/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2023.

Quy định cách tính thời hạn trong hoạt động sở hữu công nghiệp

Ngày 23/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ.

Theo đó, quy định cách tính thời hạn trong hoạt động sở hữu công nghiệp như sau:

- Cách tính thời hạn trong hoạt động sở hữu công nghiệp được thực hiện theo quy định về thời hạn của Bộ luật dân sự.

- Thời hạn dành cho người nộp đơn và bên liên quan tiến hành việc nộp, sửa đổi, bổ sung tài liệu hoặc có ý kiến có thể được gia hạn một lần bằng đúng thời hạn đã được ấn định trong thông báo của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, với điều kiện người yêu cầu gia hạn phải nộp văn bản yêu cầu gia hạn trước ngày kết thúc thời hạn ấn định và nộp lệ phí yêu cầu gia hạn theo quy định.

- Không tính vào thời hạn khoảng thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ của mình trong phạm vi thời hạn nếu tổ chức, cá nhân đó có yêu cầu và có chứng cứ xác đáng chứng minh tình trạng đó.

Trường hợp yêu cầu được chấp nhận, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định, thông báo thu hồi quyết định, thông báo đã ban hành với lý do tổ chức, cá nhân không thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng thời hạn và khôi phục quá trình xử lý đơn trở về tình trạng như chưa kết thúc thời hạn.

- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được (ví dụ thiên tai, địch họa v.v...) và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động (ví dụ: ốm đau, đi công tác, học tập ở nơi xa v.v...) làm cho người có quyền, nghĩa vụ không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, hoặc không thể thực hiện được quyền, nghĩa vụ của mình.

Nghị định 65/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 23/8/2023.

Hồ sơ đăng ký kiểm tra an toàn kỹ thuật ô tô nhập khẩu

Ngày 16/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Theo đó, quy định về hồ sơ kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu như sau:

(1) Hồ sơ đăng ký kiểm tra đối với ô tô nhập khẩu:

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP ;

- Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP ;

- Bản chính Giấy chứng nhận xuất xưởng cấp cho từng xe ô tô;

- Giấy chứng nhận kiểu loại VTA;

- Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất ô tô;

- Tài liệu xuất xứ C/O;

- Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe;

- Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy hoặc số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

Các tài liệu quy định tại các điểm: d, đ, e, g, h và điểm i của khoản 1 Điều 4 Nghị định 60/2023/NĐ-CP là bản sao có xác nhận của người nhập khẩu xe.

(2) Hồ sơ đăng ký kiểm tra đối với linh kiện nhập khẩu:

- Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP ;

- Bản thông tin về linh kiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XII kèm theo Nghị định 60/2023/NĐ-CP ; ảnh chụp sản phẩm linh kiện của mỗi kiểu loại (ảnh chụp tổng thể sản phẩm ở 2 mặt đối diện và các tem nhãn, các ký hiệu trên sản phẩm);

- Tài liệu COP cấp cho nhà sản xuất linh kiện;

- Giấy chứng nhận kiểu loại TA;

- Tài liệu xuất xứ C/O;

- Hóa đơn thương mại kèm danh mục hàng hóa;

- Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy; số, ngày, tháng, năm của tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ điện tử.

Các tài liệu quy định tại các điểm: c, d, đ, e và điểm g của khoản 2 Điều 4 Nghị định 60/2023/NĐ-CP là bản sao có xác nhận của người nhập khẩu linh kiện.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2023.

NHNN giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN

Ngày 09/8/2023, NHNN ban hành Công văn 6248/NHNN-TD giải đáp, hướng dẫn thực hiện Thông tư 02/2023/TT-NHNN về các vấn đề chính sau đây:

(i) Điều kiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

(ii) Phân loại nợ.

(iii) Lãi phải thu.

(iv) Trích lập dự phòng rủi ro.

(v) Hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP đối với khoản nợ được cơ cấu nợ theo Thông tư 02.

Xem nội dung giải đáp, hướng dẫn chi tiết tại Công văn 6248/NHNN-TD ngày 09/8/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,321

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079