Đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

27/05/2024 07:40 AM

Tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động bắt đầu từ 08h ngày 26/5/2024 đến 23h ngày 02/6/2024.

Đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

Đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đáp án tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

Theo đó, tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động bắt đầu từ 08h ngày 26/5/2024 đến 23h ngày 02/6/2024. Dưới đây là đáp án tham khảo tuần 3 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024:

Câu 1: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở?

A. Ít nhất 85%

B. Ít nhất 90%

C. Ít nhất 95%

Câu 2: Những nội dung nào sau đây được quyết nghị tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

A. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2023 – 2028; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII.

B. Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam được sửa đổi, bổ sung

C. Bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

D. Cả 3 phương án trên

Câu 3: Hiện nay, những đồng chí nào đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh, Huỳnh Thanh Xuân

B. Thái Thu Xương, Nguyễn Xuân Hùng.

C. Cả 2 đáp án trên

Câu 4: Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu nhóm chỉ tiêu hàng năm, bao nhiêu nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ?

A. 7 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 3 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ

B. 6 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 4 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ

C. 5 nhóm chỉ tiêu hàng năm, 5 nhóm chỉ tiêu nhiệm kỳ

Câu 5: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết định số lượng Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII là bao nhiêu ủy viên và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn đã bầu bao nhiêu ủy viên?

A. Số lượng 30 ủy viên, đã bầu 28 ủy viên.

B. Số lượng 31 ủy viên, đã bầu 28 ủy viên.

C. Số lượng 31 ủy viên, đã bầu 31 ủy viên

Câu 6: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2023-2028, có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) số vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hỗ trợ, tham gia tố tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu?

A. 90% trở lên

B. 80% trở lên

C. 70% trở lên

Câu 7: “Công đoàn phải giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, về chế độ, về giai cấp, về tổ chức công đoàn, trách nhiệm công dân, không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua,... để đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đất nước; từ đó nâng cao thu nhập, đời sống của mình và gia đình”. Câu nói này của ai, trong bối cảnh nào?

A. Tổng Bí thư Lê Duẩn, tại Đại hội IV Công đoàn Việt Nam.

B. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, tại Đại hội VI Công đoàn Việt Nam.

C. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Câu 8: Chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ 2023-2028, có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp có 25 lao động trở lên thành lập tổ chức công đoàn cơ sở?

A. 90%

B. 100%

C. Không có chỉ tiêu cụ thể

Câu 9: Hiện nay, đồng chí nào làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Đồng chí Nguyễn Đình Khang

B. Đồng chí Bùi Văn Cường

C. Đồng chí Đặng Ngọc Tùng

Câu 10: Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII có bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?

A. 11 chương, 35 điều

B. 11 chương, 45 điều

C. 11 chương, 55 điều

Câu 11: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu hàng năm có ít nhất bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ?

A. 80%

B. 55%

C. 45%

Câu 12: Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam quyết nghị: Chỉ tiêu đến hết nhiệm kỳ, cả nước có 15 triệu đoàn viên công đoàn, thành lập tổ chức cơ sở ở 100% doanh nghiệp có từ bao nhiêu lao động trở lên?

A. 30 lao động

B. 25 lao động

C. 20 lao động

Câu 13: Đại hội nào quyết định đổi tên Tổng Công đoàn Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam?

A. Đại hội IV

B. Đại hội V

C. Đại hội VI

Câu 14: “Trong cuộc kháng chiến của dân tộc, giai cấp công nhân ta đã góp phần quan trọng và đã có những thành tích vẻ vang, từ nay giai cấp công nhân ta phải là người lãnh đạo. Vì vậy, mọi nam, nữ công nhân phải cố gắng học tập tiến bộ, phải cố gắng xung phong làm kiểu mẫu trong mọi việc để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của giai cấp mình…". Anh/chị cho biết bối cảnh, thời gian nội dung/câu nói này của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

A. Tại buổi nói chuyện ở Trường Cán bộ Công đoàn, tháng 01 năm 1957.

B. Thư gửi Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ I khai mạc vào sáng ngày 1/1/1950

C. Phát biểu tại Đại hội lần thứ II, Công đoàn Việt Nam.

Câu 15: Đoàn phí công đoàn do đoàn viên đóng hằng tháng bằng bao nhiêu phần trăm (%) tiền lương?

A. 0,50%

B. 1%

C. 1,50%

D. 2%

Câu 16: Tổ chức Công đoàn Việt Nam có mấy cấp?

A. 3

B. 4

C. 5

Câu 17: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ mấy nhất trí lấy ngày 28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ, làm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam?

A. Lần thứ I

B. Lần thứ V

C. Lần thứ VI

Câu 18: Mục tiêu “Đến năm 2045: Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; 99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động tập thể” thuộc văn bản nào sau đây?

A. Nghị quyết 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

B. Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

C. Nghị quyết 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Câu 19: Bài hát nào sau đây được chọn là bài ca truyền thống của Công đoàn Việt Nam?

A. Hãy hát lên bài ca công đoàn, nhạc và lời Lê Tú Anh

B. Vang mãi khúc ca Công đoàn Việt Nam, nhạc và lời Ngô Phạm Toán

C. Công nhân Việt Nam, nhạc và lời Văn Cao.

Câu 20: Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) quy định Công đoàn Việt Nam là:

A. Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động.

B. Tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân.

C. Tổ chức chính trị - xã hội của đoàn viên công đoàn và người lao động.

D. Tổ chức xã hội của đoàn viên công đoàn.

Đáp án tuần 2 Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024

>> Xem tại đây.

Thời gian thi Cuộc thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024 giai đoạn 1 

Có 3 đợt thi, mỗi đợt tương đương 1 tuần. Cụ thể như sau:

- Tuần 1: Từ 08h ngày 10/5 đến 23h ngày 17/5/2024.

- Tuần 2: Từ 08h ngày 18/5 đến 23h ngày 25/5/2024.

- Tuần 3: Từ 08h ngày 26/5 đến 23h ngày 02/6/2024.

Nội dung thi Cuộc thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động năm 2024 giai đoạn 1

Nội dung thi Cuộc thi trực tuyến Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động giai đoạn 1 (Thi trắc nghiệm) như sau:

Tìm hiểu truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn; Tinh thần, nội dung cốt lỗi Nghị quyết và các văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối với Công đoàn

- Phối hợp với Công đoàn thực hiện chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy định của pháp luật.

- Tạo điều kiện cho người lao động thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

- Phối hợp với công đoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt động.

- Thừa nhận và tạo điều kiện để công đoàn cơ sở thực hiện quyền, trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Trao đổi, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin liên quan đến tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi Công đoàn đề nghị.

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức đối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thoả ước lao động tập thể và quy chế dân chủ cơ sở.

- Lấy ý kiến của công đoàn cùng cấp trước khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động.

- Phối hợp với Công đoàn giải quyết tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan đến việc thực hiện pháp luật về lao động.

- Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn, cán bộ công đoàn và đóng kinh phí công đoàn theo quy định.

(Điều 22 Luật Công đoàn 2012)

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 191,093

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079