Văn bản nổi bật tuần 35 năm 2023

04/09/2023 15:04 PM

Tiếp tục chỉnh lý 11 nội dung trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Tiếp tục hỗ trợ 03 nhóm người lao động bị ảnh hưởng việc làm đến hết năm 2023;... là những nội dung nổi bật tại các văn bản mới được cập nhật từ ngày 28/8 - 03/9/2023.

Tiếp tục chỉnh lý 11 nội dung trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chính phủ ban hành Nghị quyết 135/NQ-CP ngày 30/8/2023 về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2023, trong đó yêu cầu tiếp tục chỉnh lý 11 nội dung trong dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo đó tại dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Chính phủ yêu cầu chỉnh lý các quy định về những vấn đề đã được Thường trực Chính phủ, Thành viên Chính phủ và đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho ý kiến, cụ thể:

(1) Áp dụng pháp luật: trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được ban hành sau ngày có hiệu lực của Luật Thủ đô (sửa đổi) mà quy định cơ chế, chính sách có lợi hơn so với quy định của Luật này thì Hà Nội được lựa chọn áp dụng văn bản quy phạm pháp luật đó;

(2) Nghiên cứu cơ chế giao quyền chủ động cho Hà Nội trong việc quyết định biên chế cán bộ, công chức, viên chức để phù hợp với nhu cầu phát triển Thủ đô;

(3) Xây dựng các công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hướng luật quy định nguyên tắc, giao Chính phủ quy định cụ thể;

(4) Quy định rõ việc áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính;

(5) Huy động các nguồn lực từ các khoản thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thuộc thẩm quyền quản lý của Hà Nội: dự thảo Luật quy định nguyên tắc, giao Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở báo cáo số thu hằng năm của Hà Nội;

(6) Quy định hình thức thanh toán hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) bằng tiền và bằng đất;

(7) Thống nhất việc quy định về mô hình thử nghiệm có kiểm soát và nhượng quyền kinh doanh, quản lý (O&M) như tại dự thảo Luật;

(8) Quy định niên hạn sử dụng chung cư (có thời hạn) gắn với tái thiết, chỉnh trang đô thị và chính sách nhà ở, mua, thuê, thuê mua;

(9) Chính phủ phát hành trái phiếu cho Hà Nội để huy động nguồn lực thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của Thủ đô; Hà Nội có trách nhiệm trả lãi và nợ gốc;

(10) Quy định nguyên tắc, cách thức quản lý, trình tự lập dự án sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên thực hiện các dự án để cải tạo, mở rộng hoặc xây dựng mới trong các cơ sở, công trình tài sản công đã có, không khống chế tổng giá trị tiền, phân cấp cho Hà Nội xem xét, quyết định;

(11) Cơ chế pháp lý để thực hiện việc di dời các công trình, trường học, trụ sở cơ quan; xây dựng, quản lý khu công nghệ cao, làng văn hóa…

Xem chi tiết tại Nghị quyết 135/NQ-CP ngày 30/8/2023.

Tiếp tục hỗ trợ 03 nhóm người lao động bị ảnh hưởng việc làm đến hết năm 2023

Quyết định 7785/QĐ-TLĐ ngày 25/08/2023 sửa đổi Quyết định 6696/QĐ-TLĐ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Cụ thể, có 03 nhóm người lao động được nhận tiền hỗ trợ của công đoàn bao gồm:

- Nhóm 1: Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 01/4/2023 bị giảm thời gian làm việc, ngừng việc từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

- Nhóm 2: Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 01/4/2023 bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng.

- Nhóm 3: Đoàn viên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước 01/4/2023 bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Để nhận các mức hỗ trợ tương ứng, ngoài việc phải thuộc 3 nhóm nêu trên, người lao động còn phải đáp ứng các điều kiện kèm theo của từng nhóm.

Xem chi tiết tại Quyết định 7785/QĐ-TLĐ có hiệu lực từ ngày 25/08/2023.

03 nguồn kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 56/2023/TT-BTC ngày 18/8/2023 về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

Theo đó, các nguồn kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở bao gồm:

(1) Chi thường xuyên ngân sách trung ương để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở của các bộ, cơ quan ở trung ương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ;

(2) Chi thường xuyên ngân sách địa phương để thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở của địa phương và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện theo phân cấp ngân sách nhà nước;

(3) Kinh phí từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Xem nội dung chi tiết tại Thông tư 56/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/10/2023 và thay thế Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014, Thông tư liên tịch 100/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 09/7/2013.

Nghiên cứu xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 167/2017/NĐ -CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP

Ngày 29/8/2023, Thủ tướng Chính phủ có Công điện 771/CĐ-TTg về rà soát việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019 - 2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế ở giai đoạn 2019 - 2021 và tiếp tục thực hiện việc bố trí, sắp xếp trụ sở công tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí trong giai đoạn 2023 - 2030, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện các nội dung sau đây:

- Căn cứ vào yêu cầu thực tế, nghiên cứu, đề xuất xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan để tạo thuận lợi cho việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp;

- Khẩn trương hướng dẫn theo thẩm quyền việc xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức tại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thủ tục hành chính đơn giản, rút ngắn thời gian thực hiện, tránh gây lãng phí, thất thoát, tham nhũng, tiêu cực hoặc để tài sản, trụ sở hư hỏng, xuống cấp.

Qua đó, nhanh chóng khắc phục tình trạng: trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức ở một số địa phương sau sắp xếp các đơn vị hành chính vẫn phải duy trì 02 ÷ 03 trụ sở làm việc; thậm chí có nơi một số trụ sở bỏ không, địa phương không có kinh phí để bảo dưỡng, sửa chữa, bảo vệ dẫn đến trụ sở xuống cấp, hư hỏng, gây thất thoát lãng phí; việc tổ chức thanh lý, bán đấu giá một số trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp còn gặp nhiều khó khăn.

Tập hợp, báo cáo, đánh giá kết quả hướng dẫn và tổ chức thực hiện cho Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2023.

Xem thêm nội dung tại Công điện 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,777

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 14:15 | 24/04/2024 Công văn 1415/TCT-QLRR ngày 05/4/2024 triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử
  • 14:10 | 24/04/2024 Quyết định 410/QĐ-TCT ngày 29/3/2024 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2024 của Tổng cục Thuế
  • 10:20 | 24/04/2024 Quyết định 333/QĐ-TTg ngày 23/4/2024 Kế hoạch thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
  • 07:50 | 24/04/2024 Quyết định 910/QĐ-BYT ngày 10/4/2024 về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
  • 18:30 | 23/04/2024 Quyết định 890/QĐ-BYT ngày 09/4/2024 Quy trình tiếp công dân
  • 18:25 | 23/04/2024 Quyết định 837/QĐ-BTC ngày 15/4/2024 Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính năm 2024
  • 17:40 | 23/04/2024 Thông tư 08/2024/TT-BCT ngày 22/4/2024 sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực xuất nhập khẩu
  • 17:40 | 23/04/2024 Quyết định 1075/QĐ-BTNMT ngày 22/4/2024 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 109/2023/QH15 về tiếp tục thực hiện một số Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn
  • 14:10 | 23/04/2024 Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/4/2024 quy định phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện
  • 13:40 | 23/04/2024 Quyết định 1082/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2024 công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực địa chất và khoáng sản trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079