Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ cuối tháng 08/2023

21/08/2023 14:52 PM

Hướng dẫn xây dựng dự toán thu nội địa; Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công;... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 08/2023 (từ ngày 21 - 31/8/2023).

1. Hướng dẫn xây dựng dự toán thu nội địa

Thông tư 51/2023/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2024-2026 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 31/8/2023.

Theo đó, hướng dẫn xây dựng dự toán thu nội địa như sau:

- Các địa phương xây dựng dự toán thu nội địa năm 2024 ngoài việc đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 51/2023/TT-BTC , phải tổng hợp đầy đủ các nguồn thu NSNN phát sinh trên địa bàn và loại trừ các khoản không thuộc nguồn thu cân đối NSNN theo chế độ quy định, trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực tế thực hiện năm 2023, những đặc thù của năm 2024 và số kiểm tra dự toán thu năm 2024 được cơ quan có thẩm quyền thông báo.

- Dự toán thu NSNN năm 2024 phải được xây dựng trên cơ sở hệ thống dữ liệu thông tin về đất đai, đối tượng nộp thuế; đảm bảo tính đúng, đủ từng khoản thu, sắc thuế, lĩnh vực thu đối với từng địa bàn, chi tiết số thu từ các dự án mới đi vào hoạt động có số thu lớn theo các quy định hiện hành về thuế, phí, lệ phí và thu khác NSNN; chi tiết theo từng khoản thu phí, lệ phí theo quy định; các quy định điều chỉnh chính sách theo lộ trình tiếp tục ảnh hưởng tới số thu NSNN năm 2024 và các quy định dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung, áp dụng trong năm 2024.

- Toàn bộ số thu từ sử dụng đất quốc phòng, an ninh theo cơ chế thí điểm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh; thu từ sắp xếp lại nhà đất, xử lý tài sản công, thu từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng; thu NSNN từ giao quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý theo phương thức không tính thành vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và số thu từ khai thác quỹ đất, mặt nước (sau khi trừ đi các chi phí có liên quan) phải được lập dự toán đầy đủ và thực hiện nộp NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 148/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

- Dự toán các khoản thu phí, lệ phí (thuộc danh mục quy định của Luật Phí và lệ phí) chi tiết theo từng khoản thu theo quy định.

- Dự toán các khoản thu NSNN khác theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

- Đối với khoản thu không tổng hợp vào dự toán thu NSNN của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương (thu phí, thu dịch vụ sự nghiệp công, học phí, giá dịch vụ y tế, các khoản thu hợp pháp khác được để lại cho cơ quan, đơn vị sử dụng theo quy định), các cơ quan, đơn vị phải lập dự toán riêng, thuyết minh cơ sở tính toán và xây dựng phương án sử dụng gửi cơ quan quản lý cấp trên, báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.

2. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công

Nội dung đề cập tại Thông tư 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 27/8/2023.

Tài sản công cập nhật thông tin vào Phần mềm Quản lý tài sản công gồm:

- Tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị).

- Tài sản phục vụ hoạt động của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

- Tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm theo quy định tại Thông tư 48/2023/TT-BTC không áp dụng đối với tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

3. Sửa quy định về lập danh sách và báo cáo danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm

Nội dung đề cập tại Thông tư 15/2023/TT-BCT sửa đổi Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.

Trong đó, sửa quy định về lập danh sách và báo cáo danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm hằng năm tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 25/2020/TT-BCT .

Cụ thể, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của năm N-1 trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để gửi văn bản về Bộ Công Thương trước ngày 01 tháng 02 năm N.

(Trong khi đó, tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định: Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của năm N-1 trên địa bàn, trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt, gửi văn bản về Bộ Công Thương và đăng tải trên Trang thông tin điện tử http://dataenergy.vn trước ngày 01 tháng 02 năm N)

Thông tư 15/2023/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22/8/2023.

4. Bãi bỏ 2 thông tư liên tịch từ ngày 23/8/2023

Thông tư 45/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn thực hiện Quyết định 82/2006/QĐ-TTg về điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập, Thông tư liên tịch 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, có hiệu lực từ ngày 23/8/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 37,581

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:05 | 12/06/2024 Thông tư 29/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 quy định về công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường và kinh phí bảo đảm cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo giá thị trường
  • 16:00 | 12/06/2024 Quyết định 498/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính liên quan đến Phiếu lý lịch tư pháp
  • 15:58 | 12/06/2024 Quyết định 496/QĐ-TTg ngày 11/6/2024 Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát
  • 15:57 | 12/06/2024 Thông tư 36/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá doanh nghiệp
  • 15:50 | 12/06/2024 Thông tư 32/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về các chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về cách tiếp cận thị trường, cách tiếp cận chi phí, cách tiếp cận từ thu nhập
  • 13:55 | 12/06/2024 Quyết định 1545/QĐ-BTNMT ngày 10/6/2024 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • 11:50 | 12/06/2024 Thông tư 05/2024/TT-NHNN ngày 07/6/2024 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
  • 10:35 | 12/06/2024 Thông tư 04/2024/TT-BTP ngày 6/6/2024 sửa đổi Thông tư 02/2020/TT-BTP hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch và Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch
  • 10:30 | 12/06/2024 Thông tư 09/2024/TT-BYT ngày 11/6/2024 về Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc dùng cho người và mỹ phẩm xuất khẩu, nhập khẩu đã được xác định mã số hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam
  • 09:10 | 12/06/2024 Thông tư 37/2024/TT-BTC ngày 16/5/2024 về Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thẩm định giá tài sản vô hình
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079