Đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực công sản thuộc Bộ Tài chính

05/04/2024 11:00 AM

Tôi muốn hỏi có bao nhiêu thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực công sản thuộc Bộ Tài chính sẽ được tiến hành đơn giản hóa? – Châu Phụng (Long An)

Đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực công sản thuộc Bộ Tài chính

Đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực công sản thuộc Bộ Tài chính (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 04/04/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 277/QĐ-TTg phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trọng tâm ưu tiên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực công sản thuộc Bộ Tài chính

Theo đó, 18 thủ tục hành chính nội bộ trong lĩnh vực công sản thuộc Bộ Tài chính sẽ được đơn hóa bao gồm:

(1) Thủ tục: Quyết định điều chuyển tài sản công

Nội dung đơn giản hóa

- Về thành phần hồ sơ, quy định chi tiết nội dung văn bản đề nghị được tiếp nhận tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Theo đó, văn bản đề nghị cần có nội dung thuyết minh cụ thể sự phù hợp của đề nghị tiếp nhận tài sản với quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, mục đích sử dụng tài sản khi tiếp nhận.

 (2) Thủ tục: Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

Nội dung đơn giản hóa

- Phân cấp thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công theo hướng bỏ thẩm quyền quyết định thu hồi tài sản công của Bộ trưởng Bộ Tài chính; giao bộ, cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc quy định thẩm quyền quyết định thu hồi.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền 30 ngày, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với hiện tại là 30 ngày (bãi bỏ bước các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính thu hồi và thời gian Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét, ra quyết định thu hồi tài sản

(3) Thủ tục: Quyết định bán tài sản công

Nội dung đơn giản hóa

- Phân cấp thẩm quyền quyết định bán trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý theo hướng bỏ thẩm quyền quyết định bán của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, người có thẩm quyền quyết định là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền 30 ngày đối với trường hợp bán tài sản là trụ sở cơ quan làm việc của cơ quan nhà nước, cơ sở hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quản lý của bộ, cơ quan trung ương, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với hiện tại là 30 ngày (bãi bỏ bước cơ quan cấp trên phải gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Thủ tướng Chính phủ để ban hành Quyết định).

(4) Thủ tục: Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Nội dung đơn giản hóa

- Cắt giảm bước chủ tài khoản tạm giữ thẩm định các chi phí liên quan đến việc thanh toán chi phí bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cấp có thẩm quyền 15 ngày, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính so với hiện tại là 15 ngày.

(5) Thủ tục: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng đường bộ

Nội dung đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục hành chính để thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

(6) Thủ tục: Khai thác quỹ đất, mặt nước để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa

Nội dung đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục hành chính để thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

(7) Thủ tục: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Nội dung đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục hành chính để thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

(8) Thủ tục: Khai thác quỹ đất, mặt nước để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng thủy lợi

Nội dung đơn giản hóa: Bãi bỏ thủ tục hành chính.

(9) Thủ tục: Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc trung ương quản lý trên địa bàn các tỉnh, thành phố (trừ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng)

Nội dung đơn giản hóa:

- Phân cấp thẩm quyền cơ quan chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà, đất của cơ quan trung ương tại các địa phương từ bộ, cơ quan trung ương về cho cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị/cơ quan, đơn vị cấp tỉnh (đối với các bộ, cơ quan trung ương, tổng cục hoặc tương đương được tổ chức ngành dọc)/đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp có nhà, đất phải sắp xếp.

- Quy định chung thống nhất 01 thủ tục hành chính sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp I thuộc trung ương quản lý trên địa bàn 63 địa phương trên toàn quốc (không phân biệt 05 thành phố lớn và các địa phương còn lại), thay thế cho 02 thủ tục hành chính trước đây về trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp I thuộc trung ương quản lý trên địa bàn các địa phương khác.

(10) Thủ tục: Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp I thuộc trung ương quản lý trên địa bàn các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng

Nội dung đơn giản hóa

- Phân cấp thẩm quyền đơn vị chủ trì kiểm tra hiện trạng từ Bộ Tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà, đất của cơ quan trung ương tại các thành phố.

- Quy định chung thống nhất 01 thủ tục hành chính sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp I thuộc trung ương quản lý trên địa bàn 63 địa phương trên toàn quốc (không phân biệt 05 thành phố lớn và các địa phương còn lại), thay thế cho 02 thủ tục hành chính trước đây về trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp cấp I thuộc trung ương quản lý trên địa bàn các địa phương khác.

(11) Thủ tục: Trình tự thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

Nội dung đơn giản hóa: Phân cấp thẩm quyền đơn vị chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà đất từ Sở Tài chính cho các sở, ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì kiểm tra hiện trạng nhà đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

(12) Thủ tục: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

Nội dung đơn giản hóa: Phân cấp thẩm quyền từ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định về người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định mua sắm tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị (trừ cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô)

(13) Thủ tục: Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

Nội dung đơn giản hóa: Phân cấp thẩm quyền từ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định về người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của đơn vị.

(14) Thủ tục: Quyết định thanh lý tài sản công

Nội dung đơn giản hóa:

- Phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý từ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định về người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công đối với tài sản công không phải là tài sản cố định.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 30 ngày đối với trường hợp thanh lý tài sản công không phải là tài sản cố định (bỏ bước trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

(15) Thủ tục: Quyết định tiêu hủy tài sản công

Nội dung đơn giản hóa:

- Phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu hủy tài sản công từ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định về người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công đối với tài sản công không phải là tài sản cố định.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 30 ngày đối với trường hợp tiêu hủy tài sản công không phải là tài sản cố định (bỏ bước trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

(16) Thủ tục: Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

Nội dung đơn giản hóa:

- Phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại từ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định về người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công đối với tài sản công không phải là tài sản cố định.

- Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính 30 ngày đối với trường hợp xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại không phải là tài sản cố định (bỏ bước trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh).

(17) Thủ tục: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

Nội dung đơn giản hóa:

- Cắt giảm bước xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương quản lý), Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị sự nghiệp thuộc địa phương quản lý) khi lập đề án sử dụng tài sản công là cơ sở hoạt động sự nghiệp có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 tỷ đồng trở lên.

- Bổ sung hướng dẫn chi tiết cách xây dựng Mẫu Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết tại mục II về nội dung chủ yếu của đề án như phương án sử dụng tài sản công, cách kê khai, lập phương án sử dụng tài sản công.

(18) Thủ tục: Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

Nội dung đơn giản hóa:

- Bổ sung quy định về thành phần hồ sơ là văn bản có ý kiến của Sở Tài chính và của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công theo quy định của khoản 2 Điều 18 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017.

- Bổ sung hướng dẫn chi tiết cách xây dựng Mẫu Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh/cho thuê/liên doanh, liên kết tại mục II về nội dung chủ yếu của đề án như phương án sử dụng tài sản công, cách kê khai, lập phương án sử dụng tài sản công.

Xem chi tiết tại Quyết định 277/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/04/2024.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,263

TIN TỨC LIÊN QUAN

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079